London Estonian Society Memorandum

 

 Kinnitatud Londoni Eestis Seltsi peakoosolekul 22.aprillil 2015 aastal , vastu võetud muudatustega:

LONDONI EESTI SELTSI ASUKOHT JA EESMÄRK

 1. Londoni Eesti Seltsi (allpool lühendatult LES) juhatuse asukoht on Londonis.
 2. LES kuulub Inglismaa Eestlaste Ühingusse (allpool lühendatult IEÜ). LES taotleb käesolevas põhikirjas püstitatud seltskondliku tegevuse sihte.
 3. LES-i eesmärgiks on Eesti iseseisvust säilitada ja innustada Londonis ja Londoni ümbruses elavaid eestlasi ja Eesti sõpru rahvusliku kultuuri eripära säilitama, edasi arendama ja tutvustama teistele rahvastele. Oma eesmärkide taotlemisel LES toimib Inglismaal kehtivate seaduste piirides.
 4. Oma sihtide saavutamiseks LES hoiab raamatukogu ja lugemislaua, viljeleb koorilaulu, rahvatantsu, näitekunsti, eestipärast kunsti, kultuuri ja keeletundmist ning korraldab koosviibimisi, pidusid, väljasõite, referaatõhtuid ja muid seltskondlikke tegevusi.
 5. LES-i  ja IEÜ-u juhatused informeeriva teineteist oma tegevusest tarviduse kohaselt.
 6. LES-il on juriidilise isiku õigused. LES-il on õigus omandada liikuvat ja liikumata varandust, teha leppeid ja võtta oma peale kohustusi.
 7. LES-il on oma pitsat, embleem ja lipp.

SELTSI LIIKMED

 1. LES-i liikmeskond koosneb auliikmeist, tegevliikmeist ja abiliikmeist. LES-i liikmeiks võivad olla isikud, kes austavad Eesti iseseisvust ja töötavad LES-i sihtide taotlemisel.
 2. Auliikmeiks võib LES-i peakoosolek valida isikuid, kellel on erilisi teeneid LES-i suhtes. Auliikmeil on LES-i tegevliikme õigused.
 3. Auliikmed on vabad liikmemaksust.
 4. Tegevliikmeiks võivad olla isikud, kes on vähemalt kaheksateist aastat vanad. Abiliikmeil ei ole vanuse piiri.
 5. LES-i tegevliikmed on ühtlasi IEÜ-u liikmeiks. LES-i auliikmeil on IEÜ-u tegevliikme õigused.
 6. LES-i tegevliikmed on kohustatud maksma liikmemaksu, mille suuruse määrab LES-i peakoosolek. Abiliikmed on liikmemaksust vabad.
 7. Tegevliige, kes kaheteistkümne kuu kestel ei ole tasunud liikmemaksu, kustutatakse liikmetenimekirjast, kui ta pärast juhatuse sellekohast meenutamist pole oma kohustusi täitnud ega esitanud vabandavaid põhjusi. LES-i juhatus võib tegevliimena maksumäära alandada või teda liikmemaksust vabastada, kui selleks on kaaluvaid põhjusi.
 8. LES-i liige võib lahkuda igal ajal, teatades sellest LES-i juhatusele kirjalikult. Lahkuva liikme tasutud liikmemaksu tagasi ei maksta.
 9. Abiliikme nime võib juhatuse koosoleku otsusega nimekirjast kustutada, saates teate abiliikme viimase emaili või posti aadressile, mille otsus on lõplik.
 10. Auliiget ehk tegevliiget, kes LES-i sihtide vastu töötab ehk kelle tegevus või käitumine on LES-ile kahjulik, võib peakoosoleku otsusel liikmete nimekirjast kustutada. Nimekirjast kustutamine tuleb peakoosolekul arutlusele juhatuse ettepanekul või ühe kuuendiku LES-i tegevliikmete nõudmisel. Kui liikmete nimekirjast kustutatu ei nõustu LES-i peakoosoleku otsusega, võib ta esineda protestiga IEÜ-u juhatusele kolme kuu jooksul, arvates LES-i otsuse teatavaks tegemise päevast. LES-i juhatus esitab kogu asjatoimetuse IEÜ-u juhatusele, kes saadab oma seisukoha LES-i juhatusele peakoosolekul esitamiseks ja uue otsuse tegemiseks, mis on lõplik.

PEAKOOSOLEK

11. LES-i tegevusaasta algab 1. veebruaril.  LES-i aruande aasta langeb ühte kalendriaastasse. Aasta peakoosoleku kutsub kokku juhatus enne uue tegevusaasta algust.

12. Erakorralisi peakoosolekuid kutsub tarviduse korral kokku LES-i juhatus revisjonikomisjoni või ühe kolmandiku tegevliikmete nõudmisel.

13. Peakoosoleku kutsub kokku LES-i juhatus, teatades sellest ühes päevakorraga liikmeile vähemalt nädal aega enne peakoosolekut.

14. LES-i peakoosoleku võimkonda kuuluvad:

  • auliikmete valimine juhatuse ettepanekul,
  • juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine,
  • juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ametist vabastamine,
  • IEÜ-u Esindajate Kogusse esindajate valimine ja nende volituse ulatuse ning kestvuse määramine,
  • aastaarunde ja eelarve kinnitamine,
  • juhatusele juhtnööride andmine kodukordade töötlemiseks ja kehtistamiseks,
  • LES-i põhikirja täiendamine, muutmine ja kinnitamine,
  • liikmete kustutamine nimekirjast,
  • liikumata varanduse omandamiseks ja võõrandamiseks volituse andmine juhatusele,
  • kõigi teiste päevakorras olevate küsimuste otsutamine
  • panga hoiusumma määramine

15. LES-i peakoosoleku avab esimees, tema puudumisel tema asetäitja. Peakoosolek valib endale koosoleku juhataja, kirjatoimetaja ja häälte lugejad.

16. Päevakorra kinnitab peakoosolek oma juhataja ettepanekul. Iga tegevliige võib peakoosoleku päevakorra täiendamiseks ning muutmiseks ettepanekuid teha enne selle kinnitamist. Peakoosoleku protokollile kirjutavad kinnitajatena alla koosoleku juhataja, kirjatometaja ja peakoosoleku poolt valitud kolm tegevliiget.

17. Peakoosolek on otsutusvõimeline , kui on koos vähemalt üksteist tegevliiget. Kui kuulutatud ajaks pole kokku tulnud vajalik arv liikmeid, peetakse pool tundi hiljem samas kohas sama päevakorraga uus koosolek. Kui siis ei ole koosolek otsustusvõimeline, on ta otsutusvõimeline ainult p. 35 põhjusel tegevust lõpetama.

18. Peakoosolekust on õigus osa võtta ainult tegevliikmetel ja auliikmetel.

19. Peakoosolekul otsustatakse küsimused liht häälteenamusega. Liikumata varanduse omandamise ja võõrandamise, liikmete nimekirjast kustutamise, hoiusumma muutmise ja põhikirja muutmise otsutab peakoosolek kahe kolmandiku koosolijate häältega. Auliikmeid saab peakoosolek valida ainult ¾ koosolijate häältega.

20. LES-i juhatuse , revisjonikomisjoni ja IEÜ-u Esindajate Kogusse esindajate valimine või nende ametist vabastamise otsustamine toimub kinnisel hääletamisel. Kinnisel hääletamisel otsutatakse ka liikmete nimekirjast kustutamine ja teised küsimised, kui kinnist hääletust nõuab mõni koosolekust osavõtja tegevliige.

JUHATUS

21. LES-i juhatus koosneb kuni viiest liikmest. LES-i juhatus valib oma hulgast esimehe, abiesimehe, kirjatoimetaja ja laekuri. Abiesimees võib olla ka kirjatoimetaja. Juhatuse liikmete arvu määrab kindlaks peakoosolek enne juhatuse valimist. Juhatus valitakse üheks tegevusaastaks. Juhatuse liikmeiks võib valida ainult isiku kes on olnud LES-i tegevliige vähemalt kaks kuud.

22. LES-i juhatuse esimese koosoleku kutsub kokku juhatuse liige, kes sai kõige rohke hääli.

23. Juhatus jaotab ametid vastavalt juhatuse liikmete arvule ja ettenähtud ülesandeile. Esimees juhib juhatuse ja LES-i tegevust ning esindab seda tarviduse korral. Tema puudumisel täidab ta kohustusi abiesimees või mõni teine juhatuse liige juhatuse määramisel.

24. Kirjatoimetaja toimetab LES-i kirjavahetust ja peab juhatuse koosoleku protokolle. Laekur võtab vastu liikmemakse ja muid rahasummasid LES-i nimel, peab korras liikmete nimekirja ja arveraamatuid ja maksab välja jooksvaid arveid juhatuse otsuse kohaselt. Tema hoolitseb kassapidamise eest LES-i pidudel ja koosviibimistel.

25. LES-i liikmetel on õigus teha juhatuse liikmetele ettepanekuid tegevuskava kohta. Juhatuse koosolekud on kohustatud neid arutama ja teatama liikmeskonnale vastuvõetud otsustest.

26. Peale selle kuulub LES-i juhtuse võimkonda ja ülesannete hulka eriti:

LES-i tegevuse juhtimine,

LES-i varade ja varasummade valitsemine,

peakoosoleku  kokkukutsumine ja päevakorra koostamine

LES-i aastaaruande, eelarve ning tegevuskava koostamine ja peakoosolekule esitamine,

juhiste  väljatöötamine ja rakendamine

volituste andmine

peakoosoleku täitmine

tegevliikmete ja abiliikmete vastuvõtmine

muude ülesannete täitmine, mis ei kuulu eriti LES-i peakoosoleku pädevusse

27. LES-i juhatuse koosolek on otsutusvõimeline kui temast võtab osa enamus juhatuse liikmeid nende hulgas esimees või tema asetäitja. Juhatuse otsused tehakse lihthäälteenamusega. Häälte poolenemisel otsutab koosoleku juhataja hääl.

28. Juhatuse koosolekute kohta peetakse protokolle, mida kinnitavad koosoleku juhataja ja kirjatometaja.

REVISJONIKOMISJON

29. LES-i aruannete, eelarvete ja tegevuse kontollimiseks valib peakoosolek iga aastal revisjonikomisjoni. Revisjonikomisjon koosneb kolmest tegevliikmest, kes ei ole juhatuse liikmed. Vähemalt kaks peavad revideerimisel kohal olema.

30. Revisjonikomisjon on kohustatud revideerima vähemalt üks kord aastas.

31. Revisjonikomisjoni liikmetel on õigus osa võtta juhatuse koosolekuist sõnaõigusega.

32. Revisjonikomisjon valib endale esimehe ja kirjatoimetaja. Revideerimise tulemused esitab peakoosolekule komisjoni esimees või tema puudumisel

en_GBEnglish (UK)