Tule Tasuta Suvisesse Keelelaagrisse!

 

Välismaal elavaid Eesti noori oodatakse tasuta suvisesse keelelaagrisse – registreerimine 24. aprillini.

Ka sellel aastal korraldab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

(www.meis.ee, edaspidi MISA)

eesti keele laagri eesti päritolu noortele, kes elavad väljaspool Eesti Vabariiki. Sellised laagrid toimuvad juba alates 2000. aastast.

Eesti keele laagreid korraldatakse eesti päritolu noortele riikliku programmi „Rahvuskaaslaste programm 2009-2013“ raames. Programm on mõeldud väljaspool Eesti Vabariiki elavate eestlaste toetamiseks ja koostöö edendamiseks.

Traditsiooniliselt viiakse keelelaagrid läbi Eestis. Laagri läbiviimist toetavad Kultuuriministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium.

2014. aasta suvel toimub kolm laagrivahetust noortele vanuses 13 kuni 18 aastat:

 1. I vahetus: 25. juuni – 5. juuli 2014, noortele, kellel puudub eesti keele oskus või see on väga nõrk;
 2. II vahetus: 20. -30. juuli 2014; noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel;
 3. III vahetus: 3.-13. august 2014; noortele, kes valdavad vabalt eesti keelt.

Laagrivahetused viiakse läbi Eesti erinevates paikades:

I vahetus toimub Viljandi maakonnas Venevere puhkekeskuses – www.veneverepuhkekyla.eu

II vahetus toimub Valgamaal Marja Talus – www.marjatalu.ee

III vahetus toimub Viljandi maakonnas Venevere puhkekeskuses – http://veneverepuhkekyla.eu/

Valitud laager:

 • • tagab eestikeelse suhtluskeskkonna;
 • • on hubane ja lapsesõbralik, vajalike ruumidega ühistegevuseks, sportimiseks, toitlustamiseks ja majutamiseks;
 • • vastab laagritele kehtestatud seadusandlikele nõuetele, sh nõuded hügieeni-, toitlustus- ja majutustingimustele, tuleohutusele, arstiabile, vetelpäästele, personalile jm;
 • • tagab noorte majutuse ja toitlustamise kolm korda päevas (hommiku-, lõuna- ja õhtusöök);
 • • tagab vajalikud hügieenitingimused (sh soe vesi, veeklosett);
 • • tagab noortele sidepidamise võimaluse oma vanemate või hooldajatega ning võimaluse omaette olemiseks, kui noorel selleks vajadus tekib.

Laagri peamine eesmärk on eesti keele õpe ja eesti kultuuriga tutvumine. On oluline, et laagris osaleval noorel oleks huvi ja motivatsioon õppida eesti keelt ja tutvuda eesti kultuuriga. 

Laagrisse registreerimine kestab kuni 24. aprillini 2014.

Kui soovite, et Teie laps tuleks Eestisse laagrisse, ootame Teilt informatsiooni potentsiaalsete laagrisse tulijate kohta. Meile esitatud taotluste hulgast teeme valiku, lähtudes noore keeleoskusest, motivatsioonist, vanusest, asukohamaast, väljaspool Eestit elamise ajast, laagris eelnevalt viibitud kordade arvust ja sõidukulude suurusest.

JUHISED TAOTLEMISEKS:

Eesti keele laagris osalemise soovist teatamiseks tuleb:

a) täita registreerimisankeet

b) kirjutada lühike motivatsioonikiri (ankeedi koosseisus)

Registreerimisankeedi leiab MISA koduleheküljel

Ankeet sisaldab järgmisi andmeid:

 • Laagris osaleja ees- ja perekonnanimi (reisidokumendi järgses kirjapildis)
 • Sünniaeg
 • Sugu
 • Elukoht
 • Lapsevanema/noore esindaja nimi ja sünniaeg
 • E-post (noore ja noore vanema/esindaja oma)
 • Telefon (noore ja noore vanema/esindaja oma)
 • Informatsioon selle kohta, kes sugulastest on Eesti päritolu (isa, ema, vanaisa, vanaema. Nimeliselt ei ole vaja välja tuua.)
 • Viisavajadus
 • Pileti ostmise vajadus (sh täpsustada, kas edasi-tagasi või üheotsa pilet)
 • Informatsioon selle kohta, kas noor tuleb Eestisse ainult laagri ajaks või mitte
 • Mitmendat korda osaleb noor keelelaagris
 • Mis aastast elab noor püsivalt väljaspool Eestit
 • Noore terviseseisundi iseärasused (kroonilised haigused, allergiad, ravimid, arsti ettekirjutused jms)
 • Noore ja tema esindaja hinnang noore eesti keele oskusele Noorega – seotud muu oluline info (erivajadused, toitumispiirangud, psüühilise seisundi iseärasused jms)

Ankeedi koosseisus on laagris osalejal vaja kirjutada lühike (kuni 10 lauset) motivatsioonikiri teemal “Miks ma tahan tulla Eestisse keelelaagrisse”. Motivatsioonikirja kirjutab noor ise, soovitavalt eesti keeles. Kui noor ei oska eesti keelt piisavalt, võib motivatsioonikirja kirjutada vene või inglise keeles.

MISA teatab noore vastuvõtust keelelaagrisse e-posti teel hiljemalt 5. maiks 2014.

KULUD JA KOHUSTUSED

Laagris osalemine on noorele tasuta. Võimaluste piires ostame laagrisse tulevatele noortele sõidupiletid. Piletid ostame juhul, kui noored saabuvad Eestisse laagrivahetuse esimesel kuupäeval ning laagrivahetuse viimasel kuupäeval lahkuvad Eestist. Kui noor soovib enne või pärast laagrivahetust viibida Eestis elavate sugulaste juures, siis ostetakse talle ühe suuna sõidupilet laagrivahetuse esimeseks või viimaseks kuupäevaks.

Laagrisse tuleval noorel peab olema Eestis kehtiv tervisekindlustus. Ida poolt (Venemaa, Ukraina, Valgevene jt) tulijatel peab olema Schengeni riikides kehtiv tervisekindlustus. Tervisekindlustuse kulud kannavad noorte vanemad.

Laagrisse saabumisel peab noorel kaasas olema eesti-, vene- või inglisekeelne tervisetõend. Muus keeles tõendi korral peab see olema varustatud eestikeelse tõlkega.

MISA sõlmib lapsevanemaga noore laagrisse saatmiseks kokkuleppe, milles sõnastatakse ära olulisemad vastutused ja kohustused nii MISA kui noore/tema esindaja poolt.

Lisainfo:

Marje Sarapuu, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator

Tel: 659 9068

E-post: marje.sarapuu@meis.ee

SA Meie Inimesed koduleht: www.meis.ee


The Integration and Migration Foundation Our People (www.meis.ee, hereinafter Foundation) will hold an Estonian language camp for young people of Estonian origin living outside the Republic of Estonia. These camps have been held since 2000.

Estonian language camps are held for youth of Estonian origin as part of the national “Compatriots Programme 2014-2020”. The programme is designed to support Estonians living outside the Republic of Estonia and promote cooperation.

The language camps are traditionally held in Estonia. The camp is supported by the Ministry of Culture and the Ministry of Education and Research.

In summer 2014, there will be three separate camps for children between the ages of 13 and 18.

 • I camp:     25 June-5 July 2014, for campers who have weak Estonian language proficiency or lack proficiency altogether;
 •  II camp:    20 -30 July 2014, for campers proficient in Estonian;
 • III camp:   3-13  August 2014, for campers with limited or good proficiency in Estonian.

The camp will take place in different parts of Estonia.

I camp at Venevere puhkeküla in Viljandi county – http://veneverepuhkekyla.eu/ 

II camp at Marja Talu in Valga county – http://marjatalu.ee/

II camp at Venevere puhkeküla in Viljandi county – http://veneverepuhkekyla.eu/  

The camp selected:

 • ensures an environment for Estonian language interaction;
 • is quaint and child-friendly, with the necessary spaces for group activities, sports grounds, dining facilities and accommodations;
 • conforms to the requirements of legislation established for camps, including health, food service and lodging, fire safety, medical care, lifeguard service, personnel requirements etc;
 • ensures that the children will have accommodation and three meals a day (breakfast, lunch and dinner);
 • ensures the necessary sanitary conditions (including hot water, WC);
 • ensures that the children have the possibility of staying in touch with their parents or guardians as well as to be by themselves when they need to.

The primary goal of the camp is to expose the children to Estonian language studies and Estonian culture. It is important that the children at the camp be interested and motivated to learn Estonian and learn about the Estonian culture.

Registration for the camp will run until April 24, 2014.

If you are interested in having your son or daughter attend this camp in Estonia, we would welcome information on potential campers. We will make a selection of applicants based on the child’s language proficiency, motivation, age, country of residence, the amount of time they have lived outside of Estonia, number of times they have previously attended the camp and travel costs.

INSTRUCTIONS FOR APPLICANTS:

Prospective participants in the Estonian language camp should:

a)      fill in the registration form on the Foundation’s website 

b)      write a brief explanation of why they are interested (included as a section of the form)

The form includes the following data:

 • First and last name of camp participant (as listed on the travel document)
 • Date of birth
 • Gender
 • Place of residence
 • Name and date of birth of parent or guardian
 • E-mail (for both the applicant and the parent/guardian)
 • Telephone (for both the applicant and the parent/guardian)
 • Information about relatives with an Estonian background (father, mother, grandmother, grandfather. No need to list names.)
 • Need for visa
 • Need to have travel expenses covered (specify whether ticket is round trip or one-way)
 • Information on whether the applicant plans to come to Estonia only for the period of the camp or not
 • Number of times the applicant has attended a language camp
 • Year in which the applicant began permanently residing outside Estonia
 • Any important health issues (chronic illnesses, allergies, medicinal products, doctor’s orders etc)
 • The evaluation of the Estonian proficiency (both those of camp participant and parent or guardian)
 • Other important information related to the applicant (special needs, dietary restrictions, psychological issues etc)

c)    The prospective camper is required to write a brief (up to 10 sentences) letter of motivation on the topic “Why do I want to attend language camp in Estonia”. He/she should write the letter independently, advisably in Estonian. If your child’s Estonian language skills are insufficient, the letter can be written in Russian or English.

The Foundation will notify the applicants regarding acceptance by e-mail by May 05, 2014.

EXPENSES AND RESPONSIBILITIES

Participation in the camp is free of charge for the children’s families. If possible, we will pay for the travel costs for children attending the camp. We will buy the tickets in the case of children arriving in Estonia on the first day of the camp and leaving Estonia on the last day. If they intend to stay with relatives living in Estonia before or after the camp, we will pay for a one-way ticket to or from the camp with the travel taking place on the first or last day of the camp.

All those attending are required to have health insurance valid in Estonia. Those attending from Russia or the CIS must have health insurance valid in the Schengen countries. The parents are expected to cover the costs of health insurance.

Upon arrival, those attending must have a health certificate in Estonian, Russian or English. Health certificates in other languages must be accompanied by an Estonian translation.

The Foundation will sign parents to an agreement setting out the primary responsibilities and obligations on the part of the Foundation and the camper and his/her parent or guardian.

Further information:

Marje Sarapuu

Tel: +372 659 9068

E-post: marje.sarapuu@meis.ee

www.meis.ee

etEesti